REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.umeblowani24.plROZDZIAŁ I - DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedający – Pan Mariusz Piróg oraz Pan Paweł Leśnicki prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej prowadzący umeblowani24.pl Mariusz Piróg Paweł Leśnicki s.c. pod adresem: ul. Czarnieckiego 12, 14-100 Ostróda, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, organ dokonujący wpisu Sprzedającego przedsiębiorcy do CEiDG: Urząd Miasta Ostróda, NIP: 741-205-56-00, REGON 280263981, tel. kom. 603 222 357, czynne codziennie w Dni robocze w godzinach 10.00-18.00 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)

 2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL: www.umeblowani24.pl;

 3. Zamawiający (Kupujący) – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;

 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;

 5. Towar lub Towary – rożnego rodzaju meble oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;

 6. Strona Towaru – pojedyncza podstrona w Sklepie internetowym, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;

 7. Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego, ewentualnie innych dodatkowych kosztów na poniesienie których wyraził zgodę Zamawiający (np. koszt wniesienia Towarów, koszt dodatkowej opłaty za wybrany sposób płatności, koszt dodatkowego opakowania Towaru);

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;

 9. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 10. Miejsce odbioru – sklep stacjonarny Sprzedającego centrum meblowe CONCEPT zlokalizowany pod adresem: ul. Czarnieckiego 12, 14-100 Ostróda, gdzie możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia codziennie w Dni robocze w godzinach: 10.00-18.00, po uprzednim ustaleniu ze Sprzedającym dokładnego terminu odbioru Zamówienia;

 11. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem Sklepu internetowego, a w przypadku, gdy Zamawiającym jest Konsument, umowa sprzedaży zawierana na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy konsumenckiej;

 12. Konto Zamawiającego - narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, które po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła umożliwia m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, itp.;

 13. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;

 14. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;

 15. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)  Kodeksu cywilnego;

 16. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.);

 17. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.);

 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422);

 19. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.);

 20. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów. Promocje oferowane w Sklepie internetowym nie łączą się, chyba że co innego wynika z zasad danej promocji zamieszczonych w Sklepie internetowym.

 3. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen Towarów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

 4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich  (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 5. Towary oferowane w Sklepie internetowym są nowe, legalnie wprowadzone na rynek polski, posiadają także wszelkie niezbędne certyfikaty i zaświadczenia wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.

 6. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.umeblowani24.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

 7. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i aktywnej poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:

a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu

b. dostęp do Internetu;

c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna; 

d. aktywne konto e-mail.

 1. Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy mailowo, faksowo, telefonicznie lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Sklepu internetowego w zakładce Kontakt.

 2. Sprzedający informuje, że nie stosuje Kodeksu dobrych praktyk.ROZDZIAŁ III - USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, a także na udostępnieniu usługi „Dodaj do schowka”, usługi polecenia Towaru w serwisach społecznościowych szczegółowo wskazanych na Stronie Towaru oraz usługi otrzymywania drogą mailową informacji handlowych, marketingowych, reklamowych od Sprzedającego (newsletter).

 2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji i podania danych osobowych (imię i nazwisko, adres, telefon, ewentualnie inny adres dostawy, adres email będący jednocześnie Loginem) oraz ustalenia Hasła. Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania prawidłowej rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta Zamawiającego dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta Zamawiającego pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Rejestracja Konta Zamawiającego jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu.

 4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego  jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta Zamawiającego innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła.

 5. Usługa „Dodaj do schowka” polega na umożliwieniu zalogowanemu Użytkownikowi posiadającemu Konto Zamawiającego zapamiętania Strony Towaru, i dodania Towaru do schowka, po to aby przy kolejnej wizycie w Sklepie internetowym nie wyszukiwać ponownie Towaru.

 6. Usługi polecenia Towaru w serwisach społecznościowych szczegółowo wskazanych na Stronie Towaru polega na umożliwieniu Użytkownikowi zarejestrowanemu w danym serwisie społecznościowym publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika dotyczących Towaru wraz z likiem do Strony Towaru. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

 7. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas składania Zamówienia lub rejestracji Konta Zamawiającego wyrazi zgodę na subskrypcję newslettera, lub też wpisze adres email w udostępnione w tym celu pole w Sklepie internetowym. Z chwilą potwierdzenia zapisania się na listę odbiorców newslettera dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.

 8. Zamieszczając i/lub udostępniając treści poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.

 9. Użytkownicy nie mogą zamieszczać, ani udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.

 10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego w zakresie Konta Zamawiającego, newslettera oraz pozostałych usług opisanych w niniejszym Rozdziale zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego, jednakże pozostaje to bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 11. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,
b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,

d. Sprzedający  uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,

e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

12. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@umeblowani24.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub Loginu, którym posługują się w dostępie do Konta Zamawiającego na stronie Sklepu internetowego oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.

13. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.ROZDZIAŁ IV - ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

 1. Aby dokonać Zamówienia w Sklepie internetowym Użytkownik może, ale nie musi utworzyć Konto Zamawiającego. W przypadku utworzenia Konta Zamawiającego, Zamawiający przy kolejnych Zamówieniach nie musi podawać swoich danych osobowych.

 2. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w dni robocze.

 3. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:

  a. Dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego Towaru parametrów (np. rozmiar), o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka”,

  b. Po wyborze Towarów, kliknięcie w przycisk „Koszyk” w prawnej górnej części strony internetowej i jeśli Użytkownik wybrał już wszystkie Towary, kliknięcie w przycisk „Realizuj zamówienie”,

  c. Następnie należy: albo podać Login i Hasło i zalogować się na Konto Zamawiającego, albo utworzyć Konto Zamawiającego podając wymagane dane osobowe, adres dostawy lub też jednorazowo podać swoje dane osobowe i dane do realizacji zamówienia (zakupy bez rejestracji),

  d. następnie należy wybrać metodę płatności i sposób dostawy oraz potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, potwierdzić pełnoletniość, ewentualnie wpisać uwagi skierowane do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole,

  e. w celu zakończenia składania Zamówienia należy kliknąć w przycisk "Podsumowanie zamówienia" następnie po weryfikacji podsumowania „Akceptuję i płacę”.

 4. Po złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia, otrzymuje on odpowiedź na e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia z numerem Zamówienia. Wysłanie potwierdzenia dokonania Zamówienia na adres e-mail Zamawiającego nie jest równoznaczne z przyjęciem Zamówienia do realizacji. Wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki lub zapłaty za Zamówienie, dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży, a status zamówienia zostanie zmieniony na "Przygotowanie w toku" co potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową.
  Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 5. Do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję (Zamawiam z obowiązkiem zapłaty)” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Towarów, jego ilości lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.

 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Użytkownika podanych w Zamówieniu poprzez kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną oraz prawo do odmowy zrealizowania Umowy sprzedaży, jeżeli podane przez Użytkownika dane są nieaktualne lub nieprawdziwe.

 7. Treści Umów sprzedaży przechowywane są przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta Zamawiającego w Sklepie internetowym, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkich swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym, jednak nie krócej niż do upływu okresu odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi. W razie braku Konta Zamawiającego treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu do upływu okresu odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi. W przypadku dokonania Zamówienia drogą telefoniczną, czy faksową, Zamawiający podczas tej rozmowy, czy w treści faksu proszony jest o podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, w szczególności swojego adresu email. Do skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży drogą o której mowa w zdaniu poprzednim niezbędne jest uprzednie potwierdzenie przez Sprzedającego treści proponowanej Umowy sprzedaży poprzez jej wysłanie przez Sprzedającego na podany przez Zamawiającego adres email.

 8. W przypadku dokonania Zamówienia drogą telefoniczną, mailową, czy faksową, Zamawiający podczas tej rozmowy, czy w treści faksu proszony jest o podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, w szczególności swojego adresu email. Do skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży drogą o której mowa w zdaniu poprzednim niezbędne jest uprzednie potwierdzenie przez Sprzedającego treści proponowanej Umowy sprzedaży poprzez jej wysłanie przez Sprzedającego na podany przez Zamawiającego adres email.
 9. Możliwa jest dodatkowa usługa w postaci montażu zamawianych mebli, jednakże jest ona dodatkowo płatna wg wyceny dokonanej indywidualnie z Zamawiającym. W przypadku zainteresowania tego typu usługą, Zamawiający proszony jest o bezpośredni konta ze Sprzedającym.


ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

 1. Dostępnymi w Sklepie internetowym formami płatności są:

a. przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym. Należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać w PLN na numer konta: Santander Bank Polska S.A.. 25 1090 2718 0000 0001 3464 0512. Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w e- mailu potwierdzającym Zamówienie. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia,

b. płatność gotówką za pobraniem – przy odbiorze Zamówienia od kuriera lub z Miejsca odbioru –wymagana jest wówczas wpłata zaliczki w kwocie 30% Ceny;

c. przedpłata przelewem za pomocą systemu elektronicznych płatności przelewy24, także przy użyciu karty kredytowej;

e. płatność ratalna oferowana przez Santander Consumer Bank. Szczegółowa instrukcja udzielenia kredytu jest opisana na stronie: https://www.santanderconsumer.pl/raty-jak-kupic

Szczegółowe informacje nt. form płatności, ewentualnych kosztów dodatkowych wskazane są w zakładce Dostawa (koszty wysyłki) w Sklepie internetowym.

 1. W razie przedpłaty, Sprzedający oczekuje na opłacenie Zamówienia przez 7 Dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży, podobnie w razie odbioru z Miejsca odbioru – Sprzedający oczekuje na odbiór 7 Dni roboczych od ustalonego terminu odbioru. W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty za Zamówienie w terminie, o którym mowa zdaniu poprzednim lub odbioru Zamówienia z Miejsca odbioru, Sprzedający wyznacza Zamawiającemu dodatkowy termin na dokonanie płatności lub odbiór Zamówienia i informuje o nim Zamawiającego na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności lub odbiór Zamówienia zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności lub odbioru Zamówienia, Sprzedający prześle Zamawiającemu drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

 2. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący płatności za Zamówienie zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się, Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany do Sklepu internetowego. Płatności on-line za pomocą systemu przelewy24.pl obsługuje firma PayPro4 S.A.z siedzibą pod adresem: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł,. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są za pomocą systemu płatności internetowych spółce PayPro S.A., która to spółka jest ich administratorem danych osobowych.

 3. Koszty kredytu w systemie ratalnym zgodne z aktualną ofertą: https://wniosek.eraty.pl/symulator/oblicz/numerSklepu/98590/wariantSklepu/1 Na Stronach Towarów znajduje się kalkulator ratalny, który dla podanej liczby rat, wielkości wpłaty własnej umożliwi szybkie ustalenie przybliżonej wartości rat. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się na zakup ratalny, podczas złożenia zamówienia konieczne jest wybranie formy płatności „KUP NA RATY Z SANTANDER CONSUMER BANK”. W wypadku gdy z powodu braku niezbędnych informacji nie jest możliwe wypełnienie wniosku ratalnego w danym momencie Zamawiający może wypełnić go w ciągu kolejnych 48 godzin. Dostęp do wniosku ratalnego jest z wykorzystaniem linku otrzymanego za pośrednictwem poczty elektronicznej po kontakcie ze Sprzedającym. Wniosek ratalny nie stanowi dowodu zawarcia umowy kredytowej i jest wymagany jedynie do przeprowadzenia weryfikacji zdolności kredytowej w Banku. Wniosek kredytowy jest składany przez specjalnie stworzone zabezpieczone formularze na stronie Banku. Decyzja Banku najczęściej podjęta zostaje w ciągu jednego dnia roboczego. O wynikach weryfikacji Użytkownik zostanie poinformowany w osobnym e-mailu lub telefonicznie przez pracownika Sprzedającego lub Banku. Umowa kredytowa będzie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. W wypadku negatywnej weryfikacji i odrzucenia wniosku przez Bank, Sprzedający zaproponuje dalszy sposób postępowania. Warunkiem koniecznym do skorzystania z możliwości zakupu na raty jest podanie przez Użytkownika aktywnego adresu poczty elektronicznej e-mail. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Sprzedający przystępuje do realizacji Zamówienia. W przypadku deklaracji wpłaty własnej do umowy należy ją przekazać kurierowi w gotówce przy odbiorze Towaru i podpisaniu umowy ratalnej. W momencie wysłania przesyłki Zamawiający otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację z numerem listu przewozowego, który jest przypisany do Zamówienia. Przedstawiciel firmy kurierskiej poprosi o okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji tożsamości kredytobiorcy i o podpisanie niezbędnych dokumentów, w szczególności umowy kredytowej czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem w wyznaczonych miejscach, a także zgodnie z deklaracją w momencie składania Zamówienia odbierze od Kupującego zadeklarowaną wpłatę własną do umowy.

 4. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia (w razie płatności tradycyjnym przelewem) lub też z momentem zawarcia Umowy sprzedaży (w razie wyboru formy płatności za pobraniem) lub z momentem uzyskania informacji o płatności z systemu płatności elektronicznych.

 5. Sprzedający realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego transportem własnym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, spedytora. Szczegółowe koszty dostawy widoczne są dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia oraz wskazane są w Sklepie internetowym w zakładce Dostawa. Odbiór z Miejsca odbioru – BEZPŁATNIE. Koszt dostawy nie obejmuje kosztów wniesienia zamawianych mebli do lokalu Zamawiającego, istnieje możliwość zamówienia takiej usługi za dodatkową opłatą w kwocie 89 PLN.

 6. Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia i/lub opłaty dodatkowej za wybrany sposób dokonania płatności za Zamówienie) widoczne są dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia, w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia oraz w zakładce „Moje zamówienie” po zalogowaniu się do Konta Zamawiającego. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.ROZDZIAŁ VI - REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

 1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.

 2. Na Stronie Towaru znajduje się informacja o terminie dostępności Towaru do wysyłki. Termin realizacji Zamówienia, czyli wysłania go do Zamawiającego, to termin dostępności (skompletowania zamówienia) +7 Dni roboczych. Jeżeli w Zamówieniu jest kilka Towarów o różnych terminach dostępności, za maksymalny czas dostępności Zamówienia należy przyjąć najdłuższy czas dostępności Towaru występującego w zestawie zamawianych Towarów.

 3. Jeśli jednak w Zamówieniu znajdą się Towary których wysyłka nie będzie jednak możliwa, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający będący Konsumentem, ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

 4. Sprzedający realizuje dostawy zamówionych Towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W razie adresu dostawy poza granicami Polski, Zamawiający proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia indywidualnych warunków Umowy sprzedaży, w szczególności kosztów dostawy Zamówienia.

 5. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny za Zamówienie.

 6. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 7. Przy dostawie Towarów, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności dostawcy, czy zarówno przesyłka, jak i Towary w niej zawarte, nie posiadają uszkodzenia wynikłego z transportu, czy są nienaruszone, zgodne z Zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o spisanie protokoły szkody w obecności dostawcy oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.

 8. Na każdy sprzedany Towar wystawiana jest faktura VAT (na firmę lub imienna). Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia i zawartej Umowy sprzedaży.

 9. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie internetowym.

 10. Zamawiający jest na bieżąco informowany o zmianie statusu Zamówienia drogą mailową.

 11. Zamówienia na kwotę 1500 PLN lub wyższą (do kwoty nie wliczają się koszty dostawy) realizowane są na koszt Sprzedającego.ROZDZIAŁ VII - PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 1. Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Konsument skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 3. Konsument może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 1. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 2. Zwracane Towary Konsument proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: umeblowani24.pl ul. Czarnieckiego 12, 14-100 Ostróda, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Konsument proszony jest o należyte zabezpieczenie na czas wysyłki zwracanego Towaru.

 3. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Oznacza to, że jeśli Konsument zwraca Towar uszkodzony, używany w innym celu niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, Sprzedającemu przysługuje uprawnienie do zwrotu Konsumentowi Ceny pomniejszonej o utraconą wartość Towaru poprzez nieprawidłowe korzystanie z Towaru. Konsument proszony jest o należyte zabezpieczenie zwracanych Towarów na czas ich transportu do Sprzedającego.

 4. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy konsumenckiej, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:

  1. a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;

   b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;

   c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

   e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;

   h. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

   i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

   k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

   l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

   m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedażyROZDZIAŁ VIII - REKLAMACJE:

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Towaru nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

 2. Każdy Towar zakupiony w Sklepie internetowym jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta.

 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 6. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 7. Towary oferowane w Sklepie internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością Sprzedającego za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił wadę z tytułu rękojmi Sprzedającemu w ciągu 12 miesięcy od doręczenia Towaru to wada istniała już w chwili jego wydania.

 8. W przypadku jeśli zakupiony Towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:

a. Za pośrednictwem Sprzedającego skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych realizowanych przez serwis gwaranta. Szczegółowe informacje o czasie trwania gwarancji, warunki postępowania gwarancyjnego dostępne są w karcie gwarancyjnej dostarczanej wraz z Towarem, mogą być także opublikowane na stronie internetowej gwaranta.

b. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona za pomocą zgłoszenia reklamacyjnego w formie elektronicznej (mail: biuro@umeblowani24.pl) lub w formie pisemnej na adres sklepu: umeblowani24.pl ul. Czarnieckiego 12, 14-100 Ostróda.

 1. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, koszty dostawy ponosi Sprzedający.

 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności Sprzedającego za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana poprzez wysyłanie wiadomości email na adres: biuro@umeblowani24.pl, listownie na adres: umeblowani24.pl ul. Czarnieckiego 12, 14-100 Ostróda lub telefonicznie pod nr 603-222-357. Kupujący, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, data zawarcia Umowy sprzedaży, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. paragonu lub faktury).

 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Kupujący może żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę Towaru na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy.

 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

 5. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 10, 10-540 Olsztyn www.ih.olsztyn.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ROZDZIAŁ IX - DANE OSOBOWE:

 1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym i/lub rejestrując Konto Zamawiającego i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera i/lub kontaktując się za pośrednictwem formularza kontaktowego w Sklepie internetowym, mailowo, faksowo czy telefonicznie ze Sprzedającym i/lub wyrażając zgodę na otrzymanie drogą mailową prośby o opinię nt. zakupionego Towaru przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe. W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego oraz kontaktu mailowego lub telefonicznego podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego polegający na wykonaniu Umowy sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży (kontakt z Użytkownikiem) oraz budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Sklepu internetowego. W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego i/lub zapisania się do newslettera i/lub wysłania prośby o opinię nt. zakupionego Towaru - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.

 2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Sprzedającego jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem), i/lub wykonania Umowy sprzedaży (do czasu usunięcia Konta Zamawiającego jednak nie wcześniej niż do czasu upływu odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi) i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) (do czasu rezygnacji z newslettera) i/lub rejestracji Konta Zamawiającego (do czasu usunięcia Konta Zamawiającego) i/lub wysyłki drogą mailową prośby o opinię nt. zakupionego Towaru (do czasu wysyłki prośby o opinię).

 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki newslettera i/lub rejestracji Konta Zamawiającego. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie, w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.

 4. Sprzedający informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 5. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

 7. Sprzedający przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.


ROZDZIAŁ X - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.

 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 3. Użytkownicy nie mogą kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej, a także zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

 4. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

 5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.

 6. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta.Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży

…………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta

…………………………………………….

adres zamieszkania

…………………………………………….

telefon kontaktowy

…………………………………………….

e-mail

…………………………………………….

nr zamówienia oraz nr fakturyumeblowani24.pl Mariusz Piróg Paweł Leśnicki s.c.

ul. Czarnieckiego 12, 14-100 Ostróda

z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.umeblowani24.plOświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległośćDziałając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827. z późn. zm.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Umowa sprzedaży została zawarta z umeblowani24.pl Mariusz Piróg Paweł Leśnicki s.c.w dniu ………….. roku, a odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w dniu ……………………………. roku.

Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: …………………………………………………………………………………

Data i podpis konsumenta

(tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)