Ocena sklepu

4.9/5

Oceny

Jakoś zakupionego towaru
4.9/5
Czas realizacji
4.6/5
Poziom obsługi klienta
4.9/5
Zadowolenie z zakupów w naszym sklepie
4.9/5
Czy polecił byś naszą firmę swoim znajomym?
4.9/5

» Wszystkie opinie

Zgodnie z "§ VII. Prawo odstąpienia od umowy" regulaminu sklepu umeblowani24.pl, klient ma prawo odstąpienia od umowy:

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

a. wiadomością e-mail, na adres biuro@umeblowani24.pl

b. w formie pisemnej, na adres umeblowani24.pl 14-100 Ostróda ul. Przemysłowa 3a

4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

 

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

dane składającego oświadczenie

 

 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………..

dane przedsiębiorcy

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………… (przedmiot sprzedaży) zawartej w ……………………………………………… (miejscowość), w dniu …………………………………………………

Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest § ….…………. regulaminu sklepu umeblowani24.pl, który przyznaje takie uprawnienie Kupującemu w terminie ……………………… od jej zawarcia.

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ……………………………… zł. Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony Panu w dniu ……………………………………… w stanie niezmienionym.

 

………………………………………………………

Z poważaniem

 

 

Wzór w formie PDF jest dostępny pod adresem: http://umeblowani24.pl/content/12-wzory-pism-do-pobrania5. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w pkt. 1-3 niniejszego rozdziału.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: umeblowani24.pl 14-100 Ostróda ul. Przemysłowa 3a

7. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru (koszty przesyłki) w związku ze skorzystaniem z uprawnienia odstąpienia od umowy, ponosi Kupujący (mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym) chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

8. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

10. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu (umebklowani24.pl ul. 14-100 Ostróda, ul. Przemysłowa 3a ). Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

11.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu (http://umeblowani24.pl/content/12-wzory-pism-do-pobrania) oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

13. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Adres do zwrotu towaru: umeblowani24.pl 14-100 Ostróda ul. Przemysłowa 3a

15. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny z BOK umeblowani24.pl, lub kontakt mailowy na adres: umeblowani24.pl - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

 

 Zgodnie z "§ VIII. Prawo Konsumenta do gwarancji i rękojmi " regulaminu sklepu umeblowani24.pl, klient ma prawo do złożenia reklamacji z tyt gwarancji producenta lub  rękojmii:

1. Każdy towar zakupiony w sklepie umeblowani24.pl jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta.

2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

7. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

8. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:

a. Za pośrednictwem Sprzedającego skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych realizowanych przez serwis Gwaranta Szczegółowe informacje o czasie trwania gwarancji, warunki postępowania gwarancyjnego dostępne są w Karcie Gwarancyjnej dostarczanej wraz z produktem, mogą być także opublikowane na stronie internetowej producenta.

b. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona za pomocą formularza reklamacyjnego (dostępnego pod adresem: http://umeblowani24.pl/content/12-wzory-pism-do-pobrania), w formie elektronicznej (mail: biuro@umebklowani24.pl ) lub w formie pisemnej na adres sklepu: umeblowani24.pl. 14-100 Ostróda ul. Przemysłowa 3a.

9. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep umeblowani24.pl nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sklep umeblowani24.pl

10. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana np. poprzez.:

• wysyłanie wiadomość email na adres: biuro@umeblowani24.pl, wzór formularza reklamacyjnego http://umeblowani24.pl/content/12-wzory-pism-do-pobrania

• listownie na adres: umeblowani24.pl, 14-100 Ostróda ul. Przemysłowa 3a, wzór formularza reklamacyjnego http://umeblowani24.pl/content/12-wzory-pism-do-pobrania

• dzwoniąc pod nr +48 89 647-94-00

11. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

12 Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

13. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.12, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

14. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

15. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

16. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

17. Przykładowy formularz reklamacyjny znajduję się na stronie http://umeblowani24.pl/content/12-wzory-pism-do-pobrania oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

 

Właściciele umeblowani24.pl